چهره های ماندگار صنعت بیمه در سال 1392:

1.    هادی دستباز
2.    بهزاد ایثاری
3.    محمد آسوده
4.    نصراله طهماسبی

  

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0