قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث دراثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در نظم حقوق کنونی
راهنمای دریافت خسارت های تصادفات مالی و جانی ویژه ارزیابان خسارت، نمایندگان بیمه و حقوق دانان همراه بیمه
فرآیند رسیدگی به خسارت بیمه های اتومبیل
مبانی رسیدگی به خسارات بدنی بیمه های اتومبیل
قوانین و مقرراتی که یک کارشناس تصادفات باید با آنها آشنا باشد
مجموعه راهنمای آئین نامه ها، قوانین و بخشنامه های بیمه(مراقب بیمه)
مبانی رسیدگی به خسارات مالی بیمه های اتومبیل
اصول بیمه 5 بیمه های اتومبیل
حقوق بیمه و مسئولیت مدنی
شرح جامع قانون بیمه اجباری
Law - Auto Accident Personal Injury Insurance Claim (How To Evaluate And Settle Your Loss) - Dan
Motor Insurance
Motor Third- Party Liability Insurance in Developing Countries
non-life insurance pricing

 

 

 

 

European Motor Insurance Markets 2019
European Regional Status Report on Road Safety
Global Status Report on Road Safety
road safety annual report

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0