محصولات جدید بیمه ای برای پاندمی ها و اپیدمی ها آینده

وحیده نورانی(مسئول میز تخصصی نوآوری)

شماره 57

امتیاز :  ۲.۷۵ |  مجموع :  ۴

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    6.0.0.0
    V6.0.0.0