میزهای مستقل پژوهشی:

    ←میز بیمه‌های آتش سوزی


    ←میز بیمه‌های اتومبیل


    ←میز بیمه‌های اتکایی


    ←میز داده‌کاوی


    ←میز حسابرسی داخلی


    ←میز مطالعات بیمه های کشاورزی


    ←میز مطالعات مدیریتی بیمه


    ←میز مطالعات نظام‌های بیمه ای


    ←میز مطالعات اجتماعی بیمه


    ←میز نوآوری

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0