بخش اول
سرفصل هایی که می تواند بصورت میز گرد تخصصی یا بصورت وبینار برگزار گردد:

1)نقش حسابرسی داخلی در صنعت بیمه :
            وضعیت حرفه در صنعت بیمه
            چالشها و راهکارها
2)مباحثی در مورد حسابرسی عملیاتی در صنعت بیمه :
            موانع وضروت ها ،چالشها وراهکارها
3)مباحثی در مورد استقرارنظام هزینه یابی بر مبنای فعالیتدر صنعت بیمه :
           موانع وضرورت ها ، چالشها ، و راهکار ها
4)مباحثی کلی تطبیقی در مورد نحوه گزارشگری مالی بر مبنای استاندارد های بین المللی :
        1-4)  تحلیل فاصله وضعیت موجود در گزارشگری مالی صنعت بیمه با استاندادرهای بین المللی
       2-4)  موانع ، چالش ها ، و راهکارهای رسیدن به وضعیت مطلوب
       3-4) مباحثی در مورد نحوه اندازه گیری ریسکها
5)نقش فن آوری اطلاعات در سیستم های حسابداری  و مالی صنعت بیمه :
            مشکلات ، موانع وچالشها و راهکارها
      

 

 


 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0