گزارش موردی شماره 80

بهمن و اسفند 1402

مترجم:حسن همتی

عوامل اصلی در فرآیند بازنگری نحوه نظارت بر صدور و پذیرش ریسک‌های تکافل و تکافل اتکایی

گزارش موردی شماره 80
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    6.1.7.0
    V6.1.7.0