زير عنوان: مرداد و شهریور 1402

تاریخ انتشار 1402/07/01
خودکارسازی رباتیک فرایندها در صنعت بیمه

مولف اصلی : دکتر محمد توحیدی،محمدعلی رضائی هنجنی،امیرمحمدناصری

زير عنوان: خرداد و تیر 1402

تاریخ انتشار 1402/05/01
تکافل خرد ابزاری مناسب جهت حمایت از کسب وکارهای خرد با هدف شمول مالی و توسعه پایدار

مولف اصلی : مترجم: کیمیا باقری

زير عنوان: فروردین و اردیبهشت 1402

تاریخ انتشار 1402/03/06
ریسک بیشتر:طبیعت در حال تغییر فرصت های بیمه اموال و مسئولیت تا سال 2040

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0