گزارش مدیریتی شماره 3

تابستان 1400

دکتر محمود اسعد سامانی

دکتر زهره ملامحمدی، سحر حق نظری، مرجان کریمی

گزارش مدیران ریسک اروپایی FERMA2020 (FERMA and Pwc, 2020)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    6.0.0.0
    V6.0.0.0